MEDLEMSVILKOR

§ 1. Medlemskap

Medlemskapet i Intense Gym är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på Intense Gym ska medlem alltid registrera sig genom att dra sin medlemsbricka. Medlem är skyldig att alltid medföra sin medlemsbricka under vistelsen på Intense Gym även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid ej medfört medlemsbricka tas en administrativ avgift på 20 kr ut för inpassering till gymmet.

Inpassering utan medlemsbricka kräver även uppvisande av giltig legitimation. Vid förlust av medlemsbricka eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar en ny passerbricka mot en ersättning av 50 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Intense Gym vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter.

 

§ 2. Betalning

Betalning via autogiro

Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden) Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. Intense Gym förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro. För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort.

Betalning via faktura

Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Intense Gym förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

 

§ 3. Personuppgifter (GDPR)

Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Intense Gym kommer detta att meddelas av Intense Gym. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter. Medlem samtycker till att Intense Gym samlar in och behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla detta avtal. Medlem är medveten om att Intense Gym kan komma att fotografera medlemmen (endast ansiktet) och registrera denna bild i medlemsregistret för att underlätta identifiering. När medlemmar besöker vår lokal registreras deras besök. Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Som regel delar vi därför inte personuppgifter med någon utanför Intense Gym.

 

§ 4. Lagring och Radering av personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Intense Gym raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsemål och senast efter 6 månader när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna. Vi har tydliga rederingsrutiner för varje databehandligsaktivitet.

 

§ 5. Avtalstid

Alla autogiro avtal har en obligatorisk bindningstid samt en uppsägningstid på två till tre månader enligt avtal. Kontant betalda avtal upphör automatiskt om de inte förnyas.

 

§ 6. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal

Autogiromedlem kan frysa sitt medlemskap 1 gång per år, max 3 månader. Intense Gym äger rätt att ta ut en avgift om 250 kr för påbörjad frysningsperiod. Frysning kan endast göras hela månader. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand.  Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas.

 

§ 7. Uppsägning

Medlem åtar sig betalningsansvaret för den totala avgiften för den avtalade bindningstiden. Kunden har alltid rätt att avsluta sitt medlemskap genom att betala resterande belopp till Intense Gym. Uppsägningen görs på Intense Gym eller via mail och kan begäras både av medlem samt av Intense Gym. Uppsägning görs alltid i slutet på månaden. Medlemsbrickan ska alltid återlämnas i samband med uppsägning annars tas en avgift på 50 kr ut.

 

§ 8. Begränsad träningsmöjlighet

Intense Gym ansvarar inte för utebliven möjlighet att träna i Intense Gyms lokaler beroende på omständigheter utanför Intense Gyms kontroll, såsom exempelvis vattenskador, brand, strejk, naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller liknande fall.

 

§ 9. Ansvar

All träning och användning av utrustning på Intense Gym sker på egen risk och på eget ansvar. Intense Gym ansvarar inte för skador eller olyckor som medlem händelsevis förorsakas under sin vistelse i Intense Gyms lokaler. Intense Gym ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning.

 

§ 10. Hälsotillstånd

Medlemmar samt övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de, utan risk, kan tillgodogöra sig träning på Intense Gym.

 

§ 11. Trivselregler och träningsföreskrifter

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum.

Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras en avgift på 2000 kr.

Medlem är medveten om att denne begår ett avtalsbrott genom att utan tillstånd släppa in en ickemedlem i lokalerna. Sker detta kommer medlemskapet omgående att avslutas och debiteras en avgift på 2000 kr.

Alkoholförbud råder i våra träningslokaler.

 

§ 12. Kameraövervakning

Av säkerhetsskäl är ingången och anläggningen kameraövervakad dygnet runt. Övervakning sker dock ej i omklädningsrum, WC eller duschar. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga brott och utreda brott som begåtts samt skapa en trygg och säker miljö för våra medlemmar. Huvudregeln är att inspelat material sparas i 14 dagar, därefter spelas det över med automatik. Endast behöriga personer på Intense Gym kommer att ha tillgång till det filmade materialet och materialet kommer att användas endast vid brott eller misstanke om brott mot anläggningens regelverk eller brott mot lag.

Ingen ljudupptagning sker.

 

 

§ 13. Praktiska ändringar

Intense Gym förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar beträffande avtalsvillkor, öppettider och förnyelse av utrustning. Intense Gym förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/omklädningsrum och dyl. vid mindre renovering - reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid.

 

§ 14. Dopning

Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Användning och/eller försäljning av sådana preparat är förbjudet i Intense Gyms lokaler.